0 سبد خرید

توضیحات

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی" انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار" برگزار می شود

شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد "انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار" را به مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی بگذارد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2099001028000004 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 6٫875٫000٫000 (شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 99/01/25 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 99/02/10 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 99/02/20 می باشد.

علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 99/2/21 برگزار می گردد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مصمم آگاه شوید...